Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 czerwca 2017

MŁODSZY ARCHIWISTA

w Oddziale Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych

liczba lub wymiar etatów:

1 na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz ul. Wiślana 27 i ul. Dworcowa 65 

O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 5 Ustawy o służbie cywilnej. 

Główne obowiązki:

 • Realizacja i ewidencjonowanie udostępniania zasobu
 • Przyjmowanie archiwaliów
 • Rozmieszczanie zasobu w magazynach archiwalnych
 • Kontrola stanu, porządku i warunków przechowywania
 • Pomocnicze prace archiwalne ( tym odkurzanie i przenoszenie akt)

Wykształcenie: średnie

Wymagania konieczne:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku 0,5 do 1.5 roku

Wymagania pożądane:

 • Ukończony kurs z zakresu archiwistyki,
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów/kandydatek, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek

 

Informacja o warunkach pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem

- praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt

- kontakt z kurzem

- praca w Sekcji ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych Bydgoszcz ul. Wiślana 27 i w centrali Archiwum Bydgoszcz ul. Dworcowa 65

 

Otoczenie organizacyjno – techniczne miejsca pracy

- praca z materiałami archiwalnymi

- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym

- okresowo praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

- budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 

Dokumenty należy składać lub przekazać do:

19.06.2017 r.

pod adresem:

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 65

z dopiskiem „oferta pracy”

 

Inne informacje: 

- o terminie otrzymania oferty decyduje data stempla pocztowego

- oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

- kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

- dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone

- oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 33-95-403, 33-95-401.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-09
Data publikacji:2017-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Klapka
Liczba odwiedzin:1958