Międzynarodowy Tydzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy

Pod auspicjami Międzynarodowej Rady Archiwalnej w dniach od 8 do 14 czerwca 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Z oczywistych przyczyn w tym roku priorytet muszą mieć kontakty on-line. Tegoroczna edycja Tygodnia odbywa się pod hasłem “Empowering Knowledge Societies”. Jest więc okazja zadać kilka ważnych pytań m. in. o szeroko rozumiane znaczenie archiwum dla jego użytkowników. Jesteśmy zainteresowani Państwa opiniami na temat roli archiwum w podejmowanych inicjatywach społecznych i prywatnych. Prosimy przesyłać je drogą mailową na adresy kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl oraz inowroclaw@bydgoszcz.ap.gov.pl. Zapraszamy również do obejrzenia ekspozycji zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

 

Komunikat

Wznowienie działalności czytelni

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy informuje, że od 03.06.2020 r. zostanie wznowione, w ograniczonym zakresie, udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach w Bydgoszczy.
Zgłoszenia użytkowników chcących korzystać z materiałów w czytelniach przyjmowane są już od dnia 01.06.2020 r. Przed wizytą w Archiwum każdy użytkownik otrzyma potwierdzenie umówionego terminu lub ewentualnie, propozycję skorzystania z naszego zasobu w innym czasie. Czytelnia w Oddziale w Inowrocławiu, z uwagi na ograniczenia lokalowe, nadal będzie nieczynna. W związku z zagrożeniem epidemicznym ogranicza się do odwołania postanowienia regulaminu czytelni przez przejściowe wprowadzenie poniższych zasad ich funkcjonowania.

Więcej ” “

 

Komunikat

Wznowienie działalności czytelni

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy informuje, że od 27.05.2020 r. zostanie wznowione w ograniczonym zakresie udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni przy ul. Wiślanej 27 w Bydgoszczy, natomiast czytelnia przy ul. Dworcowej 65 pozostaje nadal nieczynna. O zmianach powiadomimy Państwa poprzez naszą stronę internetową.  Z uwagi na niewielką powierzchnię nie przewidujemy, do czasu zniesienia stanu epidemiologicznego, otworzenia czytelni w Inowrocławiu. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, ogranicza się do odwołania postanowienia regulaminu czytelni przez czasowe wprowadzenie poniższych zasad ich funkcjonowania.

Więcej ” “

 


Szanowni Państwo,

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy podjęło przygotowania do wykonywania zadań statutowych w pełnym zakresie. Jednym z nich jest bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach. W związku z tym prowadzimy obecnie przygotowania organizacyjne i materiałowe mające na celu otwarcie, na razie w ograniczonym zakresie, naszych czytelni. W jaki sposób i kiedy będzie można bezpośrednio korzystać ze zgromadzanych przez Archiwum materiałów archiwalnych, powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej.


 

Akcja społeczna Archiwów Państwowych.

Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2).

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy.

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

Więcej ” “

Archiwum Pandemii A. D. 2020

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy wraz z pozostałymi archiwami państwowymi w Polsce, włącza się do akcji pod nazwą Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2), zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Motywem przewodnim tego działania jest zgromadzenie i zabezpieczenie w zasobie Archiwum prywatnych zbiorów dokumentów w różnorodny sposób związanych z tak nadzwyczajnym wydarzeniem w historii, jak przebieg pandemii w Polsce. Ostatecznym zamiarem jest stworzenie ogólnopolskiej kolekcji specjalnej. Realizacja przedsięwzięcia zakłada szeroką i aktywną współpracę społeczności lokalnych, zarówno w wymiarze indywidualnym (osobistym), jak i w organizacyjnym (stowarzyszenia, grupy wsparcia, działania pomocowe, itp.) Akcja polega na przekazywaniu zachowanej dokumentacji do zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Przejmowanie dokumentacji będzie odbywać się zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną.

Materiały elektroniczne prosimy przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: archiwumpandemii@bydgoszcz.ap.gov.pl

Przejmowanie dokumentacji w formie tradycyjnej będzie odbywać się bezpośrednio w Archiwum. Przekazane materiały zostaną złożone w specjalnie przygotowanym pojemniku z oznaczeniem Archiwum Pandemii A. D. 2020”. W pojemniku będą umieszczane materiały dostarczone osobiście jak i drogą korespondencyjną. W przypadku kontaktu osobistego w przekazaniu będzie uczestniczył wyznaczony pracownik (archiwista), który potwierdzi złożenie wymaganych oświadczeń i zgód w formie umowy darowizny. Na życzenie darczyńcy Archiwum wykona kopie cyfrowe lub kopie tradycyjne (wydruki) przekazanej dokumentacji.

Zebrane w ten sposób materiały złożą się na kolekcje specjalną Archiwum Pandemii A.D.2020 w zasobie AP w  Bydgoszczy. Sądzimy, że wśród ofiarowanych materiałów znajdą się interesujące opinie, zapiski, relacje, fotografie itp., dotyczące samej pandemii oraz konkretnych wydarzeń, w których być może darczyńcy mieli okazję uczestniczyć osobiście. Zgromadzona dokumentacja, nieco inna w charakterze, zapewne uzupełni oficjalne źródła urzędowe.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przewiduje również organizację konkursu na zapiski rodzinne archiwistów w czasach pandemii. Celem konkursu będzie utrwalenie tych wydarzeń w wymiarze prywatnym i rodzinnym.

Więcej informacji o akcji Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2) pod adresem:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5166-archiwum-pandemii-a-d-2020

Działanie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w okresie kwarantanny

Szanowni Państwo,

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o ograniczeniu działalności archiwów państwowych i zamknięciu czytelni do odwołania informujemy, że:

do odwołania Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Oddział w Inowrocławiu nie przyjmują interesantów zewnętrznych. Sekcja Archiwum w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 27 jest nieczynna.

Prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu oraz o kierowanie spraw na adres: 
kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl  lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy urzędu, od 8.05 do 14.50 , w siedzibie przy ul. Dworcowej 65 w Bydgoszczy, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.

Ponadto przypominamy, że od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie czytelnie Archiwum są zamknięte aż do odwołania. 

Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Bydgoszczy oraz Oddziału w Inowrocławiu materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach:

 www.genealogiawarchiwach.pl i www.szukajwarchiwach.gov.pl

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie. 

Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Szanowni Państwo w związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informujemy, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5152-post%C4%99powanie-z-
dokumentacj%C4%85-w-zwi%C4%85zku-z-wykonywaniem-pracy-zdalnej

zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.