Prezentacje


Wojna 1920 na Pomorzu

Rok 1920 obfitował w wydarzenia o przełomowym znaczeniu w dziejach Pomorza. Po dniach radości z powrotu do Macierzy nadeszły trudne chwile zmagania się z realiami życia w odradzającej się, zniszczonej działaniami wojennym ojczyźnie. W połowie sierpnia walki na froncie wschodnim przeniosły się na ziemie województwa pomorskiego. Pomorzanie odpowiedzieli wzmożoną ofiarnością na rzecz żołnierzy na froncie i rannych, umieszczanych w miejscowych szpitalach oraz licznymi zapisami do Armii Ochotniczej i Zachodniej Straży Obywatelskiej.

Więcej

 

Solanki Inowrocławskie

Solanki Inowrocławskie to jedna z wizytówek Inowrocławia od ponad prawie 150 lat. Ta prezentacja to krótki rys historyczny uzdrowiska przed 1939 rokiem, ilustrowany materiałami archiwalnymi z zasobu Archiwum Państwowego- Oddziału w Inowrocławiu i fotografiami Narodowego Archiwum Cyfrowego

Więcej

 

Wczoraj i dziś Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

W stulecie wydania dekretu o archiwach niniejszą wystawą pragniemy przypomnieć dzieje Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, kształtowania się jego zasobu i bazy lokalowej oraz sylwetki archiwistów.

Więcej

 

Powrót Bydgoszczy do Polski w 1920

Polacy wywalczyli władzę w większości Wielkopolski i Kujaw Zachodnich na początku 1919 w wyniku Powstania Wielkopolskiego. Bydgoszczy nie udało się zdobyć, pomimo dużych wysiłków wojsk powstańczych,. Miasto przyznano odradzającej się Polsce mocą postanowień Traktatu Wersalskiego z 28 VI 1919. Mogło powrócić do Polski po ratyfikowaniu Traktatu. Przedtem należało uzgodnić zasady powrotu Północnych Ziem Wielkopolskich i Pomorza oraz przygotować polskie władze oraz rozdzielić pomiędzy nimi zadania i ustalić metody współpracy. Przygotowania do przejęcia odbywały się dwutorowo: drogą cywilną i drogą wojskową.

Pragniemy przybliżyć uroczyste dni Bydgoszczy- powrotu miasta do Polski przez prezentację archiwalnych dokumentów na temat tych wydarzeń. Opisy sporządzone przez ich uczestników znajdują się w wydawnictwie „POLSKA BYDGOSZCZ 1920- 1930. Dziesięć lat pracy twórczej”. Pragniemy także przybliżyć współczesnym fotografie z zasobu Wojskowego Biura Historycznego, dokumentujące wydarzenia w Bydgoszczy w styczniu 1920.

Więcej Powrót Bydgoszczy do Polski w 1920

 

Powstanie Wielkopolskie 1919

Prezentacja niniejsza materiałów archiwalnych ma przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu w czasach nowożytnych w dziejach polskiej społeczności Kujaw i Krajny. Pragniemy także przybliżyć interesujące fotografie ze zbiorów Wojskowego Biura Historcznego.

Więcej Powstanie Wielkopolskie 1919

 

Działania wojenne w rejonie Bydgoszczy we wrześniu 1939 w dokumentach archiwalnych

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu wojny 1939 pragniemy przypomnieć na podstawie źródeł archiwalnych niektóre fragmenty działań wojennych na terenie zachodnich powiatów województwa kujawsko- pomorskiego, szczególne w rejonie Bydgoszczy. W tym celu prezentujemy archiwalne dokumenty jednostek wojskowych Armii Pomorze, które ocalały z wojennej pożogi w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie. Polskie dokumenty wojskowe są zobrazowane fotografiami z zasobu bydgoskiego archiwum oraz z prywatnych zbiorów, które w większości zostały wykonane przez żołnierzy niemieckich wkraczających na ziemie polskie. Fotografie, które miały ukazywać chwałę zwycięzców, bardzo wyraźnie dokumentują tragiczne losy żołnierzy polskich oraz polskich mieszkańców ziem objętych walkami.

Więcej Działania wojenne w rejonie Bydgoszczy we wrześniu 1939 w dokumentach archiwalnych

 

Swój do swego. Polskie banki i przedsiębiorstwa w pruskiej Bydgoszczy

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę niniejszą wystawą pragniemy przypomnieć najważniejsze przejawy obrony i umacniania się ekonomicznego Polaków w pruskiej Bydgoszczy oraz osoby i przedsiębiorstwa bardzo zasłużone na tym polu, a często dziś zapomniane. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na szybkie polszczenie gospodarki Bydgoszczy już w ostatnich latach panowania pruskiego oraz w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości. Duży udział w tym procesie mieli miejscowi polscy przedsiębiorcy.

Więcej „Swój do swego. Polskie banki i przedsiębiorstwa w pruskiej Bydgoszczy”

 

Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939

Bydgoszcz w okresie międzywojennym była miejscem szeregu manifestacji patriotycznych Polaków. Prezentacją niniejszą pragniemy przypomnieć część tych wielkich dni w dziejach międzywojennej Bydgoszczy oraz ukazać atmosferę im towarzyszącą.

Więcej „Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939”

 

Żydzi w Bydgoszczy i regionie

Współcześnie często nie pamiętamy, że w naszym regionie mieszkali także Żydzi, mniejszość religijna i narodowa, zorganizowana w samodzielne gminy. W efekcie zachodzących stopniowo procesów asymilacji, migracji ludności i emigracji, a przede wszystkim niemieckich zbrodni ludobójstwa na narodzie żydowskim w latach 1939- 1945, dziś Żydów na co dzień spotyka się sporadycznie. Także niewiele pozostało po nich pamiątek, bowiem niemieckie władze okupacyjne dokonując holokaustu, systematycznie i z całą premedytacją zniszczyły także ślady materialne pozostałe po zamordowanej ludności.

Z tego względu, z okazji 50- tej rocznicy wydarzeń z marca 1968, kiedy to komunistyczne władze PRL z przyczyn politycznych rozpętały antysemicką nagonkę, pragniemy przypomnieć wystawą niektóre zapomniane karty z dziejów mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy i regionie.

Więcej „Żydzi w Bydgoszczy i regionie 1772 – 1968”

 

Wisła w archiwaliach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

w 2017 roku obchodzilismy 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle w 1467 r. Wtedy to rozpoczął się ponad 300 letni „złoty okres” żeglugi wiślanej.

Najstarsze dokumenty o wiślanej żegludze w zasobie bydgoskiego archiwum związane są z Bractwem szyprów, sterników, pomagrów w Bydgoszczy, które pierwszy przywilej otrzymało w 1487 r.

Więcej „Wisła w archiwaliach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”

 

Archiwalna Dokumentacja Audiowizualna

W dobie rozkwitu, a właściwie dominacji „kultury obrazkowej”, archiwalna dokumentacja audiowizualna, a więc fotografie, nagrania dźwiękowe i filmowe cieszą się powszechnym zainteresowaniem i są często prezentowane w formie publikacji tradycyjnych i multimedialnych oraz wystaw. W Bydgoszczy największymi zbiorami fotograficznymi dysponuje Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, fonograficznymi Rozgłośnia Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, zaś filmowymi Oddział TVP SA w Bydgoszczy. Warto tu zaznaczyć, że starsza część zbiorów zarówno Radia PiK, jak i regionalnej telewizji jest własnością Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, a wymienione instytucje jedynie czasowo tą własnością zarządzają.

Więcej „Wisła w archiwaliach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”