Prezentacje


Materiały archiwalne dotyczące obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

3 Maja 1791 roku została uchwalona przez Sejm, nazwany później Wielkim ustawa, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to druga (po amerykańskiej) spisana konstytucja na świecie.

Więcej


Spisy powszechne w Polsce międzywojennej

Pierwszy spis powszechny w odrodzonej Polsce został przeprowadzony w drugiej połowie 1921 roku. Nie było definitywnie ustalonych granic państwa, dlatego też spisu nie przeprowadzono na części Wileńszczyzny i Górnego Śląska. Zakres tematyczny pytań był dosyć szeroki. Jednocześnie badano narodowość i wyznanie, a wyniki zebrano w 29 tomach obejmujących 6 000 000 informacji, opublikowanych w dużej części po kilku latach.

Więcej


40-lecie Bydgoskiego Marca 1981

19 marca 1981 roku to ważna data we współczesnej historii nie tylko Bydgoszczy, ale i całego kraju. Tego dnia miały miejsce wydarzenia, które rozpoczęły jeden z poważniejszych kryzysów między władzami PRL a „Solidarnością”.

Więcej


Konstytucja Marcowa

Odrodzone państwo za jeden z fundamentalnych celów postawiło przed sobą wyłonienie władzy ustawodawczej, która zajęłaby się uchwaleniem konstytucji.

Udało się to jednak dopiero po przeszło dwóch latach od odzyskania niepodległości.

Więcej


Jan Paweł II w Bydgoszczy

Jan Paweł II w czasie swojego życia kilkukrotnie odwiedził nasze miasto. I to w różnym charakterze- najpierw jako mało znany ksiądz, potem już jako biskup, kardynał, a ostatni raz jako papież-Polak, kiedy jego wizyta przeszła do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta. Paradoksalnie w naszym zasobie zachowało się mało dokumentów z tych momentów historii. Zachęcamy do przekazywania do Archiwum swoich pamiątek związanych z pobytami Karola Wojtyły w Bydgoszczy.

Więcej


40 lat Solidarności

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy gromadzi dokumenty obrazujące narodziny ruchu Solidarność w Bydgoszczy w 1980 roku oraz jego walkę w obronie praw pracowniczych i obywatelskich przed wprowadzeniem stanu wojennego oraz w jego trakcie. Do zasobu trafiły prywatne zbiory- wydawnictwa, afisze, ulotki i fotografie. Prezentacją niektórych z nich pragniemy w czterdziestolecie wydarzeń z lat 1980 – 1981 przypomnieć te wielkie chwile w dziejach Bydgoszczy i regionu.

Więcej


Wojna 1920 na Pomorzu

Rok 1920 obfitował w wydarzenia o przełomowym znaczeniu w dziejach Pomorza. Po dniach radości z powrotu do Macierzy nadeszły trudne chwile zmagania się z realiami życia w odradzającej się, zniszczonej działaniami wojennym ojczyźnie. W połowie sierpnia walki na froncie wschodnim przeniosły się na ziemie województwa pomorskiego. Pomorzanie odpowiedzieli wzmożoną ofiarnością na rzecz żołnierzy na froncie i rannych, umieszczanych w miejscowych szpitalach oraz licznymi zapisami do Armii Ochotniczej i Zachodniej Straży Obywatelskiej.

Więcej


Solanki Inowrocławskie

Solanki Inowrocławskie to jedna z wizytówek Inowrocławia od ponad prawie 150 lat. Ta prezentacja to krótki rys historyczny uzdrowiska przed 1939 rokiem, ilustrowany materiałami archiwalnymi z zasobu Archiwum Państwowego- Oddziału w Inowrocławiu i fotografiami Narodowego Archiwum Cyfrowego

Więcej


Wczoraj i dziś Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

W stulecie wydania dekretu o archiwach niniejszą wystawą pragniemy przypomnieć dzieje Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, kształtowania się jego zasobu i bazy lokalowej oraz sylwetki archiwistów.

Więcej


Powrót Bydgoszczy do Polski w 1920

Polacy wywalczyli władzę w większości Wielkopolski i Kujaw Zachodnich na początku 1919 w wyniku Powstania Wielkopolskiego. Bydgoszczy nie udało się zdobyć, pomimo dużych wysiłków wojsk powstańczych,. Miasto przyznano odradzającej się Polsce mocą postanowień Traktatu Wersalskiego z 28 VI 1919. Mogło powrócić do Polski po ratyfikowaniu Traktatu. Przedtem należało uzgodnić zasady powrotu Północnych Ziem Wielkopolskich i Pomorza oraz przygotować polskie władze oraz rozdzielić pomiędzy nimi zadania i ustalić metody współpracy. Przygotowania do przejęcia odbywały się dwutorowo: drogą cywilną i drogą wojskową.

Pragniemy przybliżyć uroczyste dni Bydgoszczy- powrotu miasta do Polski przez prezentację archiwalnych dokumentów na temat tych wydarzeń. Opisy sporządzone przez ich uczestników znajdują się w wydawnictwie „POLSKA BYDGOSZCZ 1920- 1930. Dziesięć lat pracy twórczej”. Pragniemy także przybliżyć współczesnym fotografie z zasobu Wojskowego Biura Historycznego, dokumentujące wydarzenia w Bydgoszczy w styczniu 1920.

Więcej Powrót Bydgoszczy do Polski w 1920


Powstanie Wielkopolskie 1919

Prezentacja niniejsza materiałów archiwalnych ma przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu w czasach nowożytnych w dziejach polskiej społeczności Kujaw i Krajny. Pragniemy także przybliżyć interesujące fotografie ze zbiorów Wojskowego Biura Historcznego.

Więcej Powstanie Wielkopolskie 1919


Działania wojenne w rejonie Bydgoszczy we wrześniu 1939 w dokumentach archiwalnych

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu wojny 1939 pragniemy przypomnieć na podstawie źródeł archiwalnych niektóre fragmenty działań wojennych na terenie zachodnich powiatów województwa kujawsko- pomorskiego, szczególne w rejonie Bydgoszczy. W tym celu prezentujemy archiwalne dokumenty jednostek wojskowych Armii Pomorze, które ocalały z wojennej pożogi w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie. Polskie dokumenty wojskowe są zobrazowane fotografiami z zasobu bydgoskiego archiwum oraz z prywatnych zbiorów, które w większości zostały wykonane przez żołnierzy niemieckich wkraczających na ziemie polskie. Fotografie, które miały ukazywać chwałę zwycięzców, bardzo wyraźnie dokumentują tragiczne losy żołnierzy polskich oraz polskich mieszkańców ziem objętych walkami.

Więcej Działania wojenne w rejonie Bydgoszczy we wrześniu 1939 w dokumentach archiwalnych


Swój do swego. Polskie banki i przedsiębiorstwa w pruskiej Bydgoszczy

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę niniejszą wystawą pragniemy przypomnieć najważniejsze przejawy obrony i umacniania się ekonomicznego Polaków w pruskiej Bydgoszczy oraz osoby i przedsiębiorstwa bardzo zasłużone na tym polu, a często dziś zapomniane. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na szybkie polszczenie gospodarki Bydgoszczy już w ostatnich latach panowania pruskiego oraz w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości. Duży udział w tym procesie mieli miejscowi polscy przedsiębiorcy.

Więcej „Swój do swego. Polskie banki i przedsiębiorstwa w pruskiej Bydgoszczy”


Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939

Bydgoszcz w okresie międzywojennym była miejscem szeregu manifestacji patriotycznych Polaków. Prezentacją niniejszą pragniemy przypomnieć część tych wielkich dni w dziejach międzywojennej Bydgoszczy oraz ukazać atmosferę im towarzyszącą.

Więcej „Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939”


Żydzi w Bydgoszczy i regionie

Współcześnie często nie pamiętamy, że w naszym regionie mieszkali także Żydzi, mniejszość religijna i narodowa, zorganizowana w samodzielne gminy. W efekcie zachodzących stopniowo procesów asymilacji, migracji ludności i emigracji, a przede wszystkim niemieckich zbrodni ludobójstwa na narodzie żydowskim w latach 1939- 1945, dziś Żydów na co dzień spotyka się sporadycznie. Także niewiele pozostało po nich pamiątek, bowiem niemieckie władze okupacyjne dokonując holokaustu, systematycznie i z całą premedytacją zniszczyły także ślady materialne pozostałe po zamordowanej ludności.

Z tego względu, z okazji 50- tej rocznicy wydarzeń z marca 1968, kiedy to komunistyczne władze PRL z przyczyn politycznych rozpętały antysemicką nagonkę, pragniemy przypomnieć wystawą niektóre zapomniane karty z dziejów mniejszości żydowskiej w Bydgoszczy i regionie.

Więcej „Żydzi w Bydgoszczy i regionie 1772 – 1968”


Wisła w archiwaliach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

w 2017 roku obchodzilismy 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle w 1467 r. Wtedy to rozpoczął się ponad 300 letni „złoty okres” żeglugi wiślanej.

Najstarsze dokumenty o wiślanej żegludze w zasobie bydgoskiego archiwum związane są z Bractwem szyprów, sterników, pomagrów w Bydgoszczy, które pierwszy przywilej otrzymało w 1487 r.

Więcej „Wisła w archiwaliach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”


Archiwalna Dokumentacja Audiowizualna

W dobie rozkwitu, a właściwie dominacji „kultury obrazkowej”, archiwalna dokumentacja audiowizualna, a więc fotografie, nagrania dźwiękowe i filmowe cieszą się powszechnym zainteresowaniem i są często prezentowane w formie publikacji tradycyjnych i multimedialnych oraz wystaw. W Bydgoszczy największymi zbiorami fotograficznymi dysponuje Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, fonograficznymi Rozgłośnia Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, zaś filmowymi Oddział TVP SA w Bydgoszczy. Warto tu zaznaczyć, że starsza część zbiorów zarówno Radia PiK, jak i regionalnej telewizji jest własnością Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, a wymienione instytucje jedynie czasowo tą własnością zarządzają.

Więcej „Wisła w archiwaliach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”