Zasady służby cywilnej

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.

Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP

Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

Zasady służby cywilnej

Zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
Zasada ochrony praw człowieka i obywatela
Zasada bezinteresowności
Zasada jawności i przejrzystości
Zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
Zasada profesjonalizmu
Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania
Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
Zasada otwartości i konkurencyjności naboru

 

Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Zasada godnego zachowania
Zasada służby publicznej
Zasada lojalności
Zasada neutralności politycznej
Zasada bezstronności
Zasada rzetelności