Zasady udostępniania

Informacje zawarte w aktach mogą być poszukiwane osobiście przez zainteresowane osoby lub na ich zlecenie przez pracowników archiwum.

 Osobiste korzystanie z akt

Materiały archiwalne udostępniane są bezpłatnie w czytelni archiwum po upływie 30 lat od daty ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Wcześniejsze udostępnianie archiwaliów jest dopuszczalne za zgodą dyrektora archiwum na potrzeby udokumentowanych prac naukowych. Akta stanu cywilnego są udostępniane po upływie 100 lat od daty ich wytworzenia (wtedy przekazują je archiwa Urzędów Stanu Cywilnego).
Osoba zamierzająca korzystać z akt zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy

Archiwum, zgodnie z postanowieniami art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie zachowanych akt wydaje odpisy dokumentów i zaświadczenia, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa
  • osoba ubiegająca się o zaświadczenie uprawdopodobni swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego

Przy wydawaniu odpisów i zaświadczeń obowiązują opłaty skarbowe.

Archiwum na zlecenie zainteresowanych przeprowadza również odpłatne kwerendy genealogiczne

Numer konta:
NBP O/O Bydgoszcz 59 1010 1078 0007 1022 3100 0000