Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-22.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
  • po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  • niektóre elementy aktywne nie są odpowiednio opisane,
  • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach pdf – zeskanowane pomoce archiwalne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Krzysztof Klapka, edukacja@bydgoszcz.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 339 54 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w Archiwum Państwowego w Bydgoszczy: https://apbydgoszcz.bip.gov.pl/skargi-i-wnioski/skargi-i-wnioski.html

Organem odwoławczym w powyższej procedurze jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych..

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy we wszystkich swoich lokalizacjach nie jest w stanie zapewnić pomocy tłumacza języka migowego osobom uprawnionym. Archiwum zapewnia środki wspierające komunikowanie się pocztą elektroniczną pod adresem e–mail kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl, faks nr 52 339 54 10. W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65, 85–009 Bydgoszcz

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dworcowej, do którego należy wejść po schodach (wysokość około pół pietra) oraz wysoki próg przy drzwiach wejściowych. Przy głównych drzwiach znajduje się domofon z którego można skontaktować się z kancelarią Archiwum oraz Czytelnią. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący do sali wystawowej, drzwi prowadzące do pomieszczeń technicznych oraz schody, prowadzące na pierwsze piętro budynku Archiwum. Budynek nie posiada windy.

Na pierwszym piętrze znajduje się kancelaria, czytelnia oraz część pomieszczeń biurowych. Wyższe piętro zabezpieczone są drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu. Wszystkie drzwi w korytarzach nie są dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Budynek przy ulicy Dworcowej 65 nie posiada miejsc parkingowych dla klientów.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Sekcja do spraw gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych. Ul. Wiślana 27, Bydgoszcz

Do pomieszczeń sekcji prowadzi jedno główne wejście, które znajduje się na tyłach budynku dzielonego z Zespołem Szkół dla Dorosłych. W okolicach głównego wjazdu na posesję dzieloną z Zespołem Szkół znajduje się znak informujący o położeniu i sposobie dojazdu do pomieszczeń Archiwum. Wejście z poziomu gruntu. Główne drzwi zabezpieczone przed wejściem. Zamontowanym dzwonkiem przy drzwiach można zawiadomić pracowników sekcji. Bezpośrednio za głównym wejściem znajduje się wiatrołap oraz dalsze przejście do pomieszczeń sekcji.

Na parterze znajduje się czytelnia, szatnia oraz toaleta (przystosowana dla osób niepełnosprawnych). Sekcja Archiwum posiada parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Oddział w Inowrocławiu. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58, 88–100 Inowrocław

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Narutowicza. Wejście z poziomu gruntu (jest zrobiony dodatkowy podjazd). Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi zabezpieczone kontrolą dostępu. Wiatrołap jest monitorowany przez pracownika kancelarii, który może komunikować się z interesantem za pomocą zamontowanego domofonu. W dalszej części znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro oraz drzwi do magazynów. Przez drzwi na parterze może przejechać na wózku.

Na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia, kancelaria, pomieszczenia biurowe oraz toaleta. Pomieszczenia oraz korytarz nie są dostosowane dla osób niepełnoprawnych. Istnieje możliwość zamówienia materiałów i udostępniania ich w pomieszczeniu magazynowo – biurowym na parterze budynku (brak toalety na tym poziomie). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Przy budynku oddziału istnieje bardzo ograniczona przestrzeń parkingowa, w której nie ma wydzielonej strefy dla osoby niepełnosprawnej.