Konstytucja Marcowa

11 listopada 1918 roku w Compiegne podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. W polskim społeczeństwie znów odżyły nadzieje na odzyskanie niepodległości, które tym razem nabrały bardzo realnych kształtów. Wojnę przegrali przecież praktycznie wszyscy zaborcy.

10 listopada 1918 roku powrócił do Warszawy zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. W tym czasie na ziemiach polskich istniało kilka ośrodków władzy, m.in. Rada Regencyjna czy tzw. „rząd lubelski”. 11 listopada Rada Regencyjna podporządkowała się Piłsudskiemu, a trzy dni później rozwiązała się przekazując mu całą władzę nad tworzącym się aparatem odrodzonego państwa. Misję tworzenia rządu powierzył on Jędrzejowi Moraczewskiemu. 22 listopada podpisali oni dekret stwierdzający, że Polska jest republiką i do czasu powołania Sejmu Ustawodawczego Naczelnikiem Państwa będzie Piłsudski.

Ordynacja wyborcza do Sejmu

Odrodzone państwo za jeden z fundamentalnych celów postawiło przed sobą wyłonienie władzy ustawodawczej, która zajęłaby się uchwaleniem konstytucji. Bardzo szybko, bo już 28 listopada 1918 roku wydany został dekret przedstawiający założenia ordynacji wyborczej.

Wybory zostały rozpisane na 26 stycznia 1918 roku. Przeprowadzone zostały na demokratycznych zasadach pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego: powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego.

 • Czynne i bierne prawo wyborcze posiadał każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia wyborów ukończył 21 lat

 • Z głosowania wykluczono wszystkich wojskowych służby czynnej (według ówczesnej zasady armia nie miesza się do spraw politycznych, wyjątek wprowadzono kilka miesięcy później w wyborach uzupełniających dla żołnierzy Armii Wielkopolskiej)

 • Głosowanie odbywało się na listy w okręgach wyborczych, do których zgłoszenia wystarczyło uzyskanie podpisów zaledwie 50 wyborców

Wybory do Sejmu Ustawodawczego

Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się 26 stycznia 1919 roku w miejscach, gdzie było to możliwe. Ordynacja przewidywała głosowanie także w miejscach, gdzie istniała chociaż nadzieja na ich przeprowadzenie, na przykład na Śląsku Opolskim, Warmii, Mazurach, Pomorzu (do Słupska). Historia pokazała, że na realizację planów wolnych wyborów trzeba tam było czekać przeszło 70 lat…

Górny Śląsk, Wielkopolska i inne części zaboru pruskiego stanowiły pod względem prawnym część Niemiec. W części Galicji toczyła się wojna z Ukrainą. Wybory możliwe więc były do przeprowadzenia w Królestwie Polskim i w części Galicji.

Zdecydowano się wobec tego wprowadzić do parlamentu posłów polskich wybranych wcześniej do władz państw zaborczych: Rady Państwa w Austrii i niemieckiego Reichstagu. Byli oni stopniowo zastępowani przez posłów wybieranych w czasie głosowań uzupełniających na odzyskiwanych terenach. Wybory na Pomorzu przeprowadzono dopiero w maju 1920 roku.

Frekwencja wyborcza ze stycznia 1919 z dzisiejszej perspektywy była bardzo wysoka. Wyniosła ona w zależności od obwodów 70-90 procent. Najwięcej głosów uzyskał Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych oraz Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”. Podział mandatów w Sejmie wskazywał na przewagę w nim ugrupowań związanych z szeroko rozumianą prawicą i centrum.

Pierwsze posiedzenie i Prezydium Sejmu

Uroczyste otwarcie Sejmu nastąpiło 10 lutego 1919 roku. W orędziu wygłoszonym tego dnia przez Józefa Piłsudskiego powiedział on m.in. że „półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili (…), a Sejm polski będzie domu swego ojczystego jedynym Panem i gospodarzem”. Cztery dni później marszałkiem wybrano Wojciecha Trąmpczyńskiego.

Prezydium sejmu ustawodawczego

Wojciech Trąmpczyński (1860-1953), marszałek Sejmu Ustawodawczego. Adwokat, prezes koła polskiego w pruskiej Radzie Miejskiej w Poznaniu. W latach 1910-1918 poseł do sejmu pruskiego.  Od 1918 roku członek Naczelnej Rady Ludowej. Do sejmu polskiego w 1919 roku wszedł jako poseł z ziem byłego zaboru pruskiego. W międzywojniu był jeszcze marszałkiem Senatu I kadencji, a w II i III kadencji sejmu posłem, każdorazowo z ramienia endecji. W 1935 roku wycofał się z życia politycznego. Po wojnie, którą spędził na wysiedleniu w Warszawie (współpracował w konspiracji, m.in. z Delegatem Rządu na Kraj) wrócił do Poznania gdzie zmarł.

Jakub Bojko (1857-1947), wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego. Nauczyciel ludowy i pisarz gminny, samouk. Przed I wojną światową w Galicji uznawany za największego chłopskiego publicystę i gawędziarza. Autor licznych artykułów, wierszy, opowiadań i większych opracowań („Dwie dusze” z 1904 roku) Jeden z organizatorów Stronnictwa Ludowego, następnie działacz PSL „Piast” (od 1923 roku prezes honorowy). Poseł do Sejmu Krajowego i austriackiej Rady Państwa. W niepodległej Polsce był wicemarszałkiem Senatu I kadencji, w latach 30-tych także posłem i senatorem. W 1927 roku utworzył prosanacyjne Zjednoczenie Ludu, które nie miało jednak większego poparcia.

Józef Ostachowski (1883-1960), wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego. Ukończył szkołę ludową, rolnik, robotnik, kołodziej. Działacz instytucji samorządowych oraz stowarzyszeń społeczno-gospodarczych w powiecie olkuskim. Legionista, członek Narodowego Związku Chłopskiego, Polskiego Zjednoczenia Ludowego, z ramienia którego w 1919 roku wszedł do sejmu. Po 1922 roku nie uzyskał już reelekcji do parlamentu i wycofał się z aktywności politycznej. Podczas okupacji aktywnie uczestniczył w konspiracji ludowej w Małopolsce.

Posłowie z Pomorza

Feliks Bolt (1864-1940), poseł na Sejm Ustawodawczy z listy Zjednoczenia Ludowo-Narodowego, następnie senator w latach 1932-1935 z poparcia endecji. Przed wojną organizator spółdzielni i towarzystw rolniczych w Brusach, założyciel Spółki Wydawniczej „Gazeta Chojnicka”. Uczestniczył w pracach Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Po wycofaniu się z działalności w parlamencie poświęcił się pracy w spółdzielczości. Po wybuchu wojny aresztowany przez Niemców i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie zmarł w kwietniu 1940 roku.

Bolesław Knast (1879-1939), poseł na Sejm Ustawodawczy z listy Związku Ludowo- Narodowego. Działacz społeczno-gospodarczy. Był między innymi prezesem Towarzystwa Samodzielnych Kupców, członkiem zarządu firmy „Bazar Chrześcijański” we Włocławku, prezesem rady miejskiej w Pelplinie, członkiem honorowym Związku Powstańców i Wojaków, członkiem Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zamordowany wraz z synem przez Niemców w Lesie Szpęgawskim w październiku 1939 r.

Bernard Łosiński (1865-1940), poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz w 1930 roku z listy Stronnictwa Narodowego. Przed wojną działacz społeczny, inicjował zakładanie kółek rolniczych, członek Towarzystwa Przyjaciół Kaszub, twórca kilku banków ludowych. W odrodzonej Polsce aktywny działacz ruchu narodowego, m.in. prezes stronnictwa w powiecie kartuskim. Aresztowany przez Niemców został więźniem obozu koncentracyjnego w Stutthofie gdzie zmarł 22 kwietnia 1940 roku.

Albin Nowicki (1891-1972), poseł na sejm w latach 1920-1927. Początkowo związany z Narodową Partią Robotniczą, później z chrześcijańską demokracją. Po zakończeniu działalności politycznej nauczyciel w Grudziądzu i w Wilnie, w tym mieście założył także Instytut Germanistyki. Po II wojnie przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ziębicach koło Ząbkowic Śląskich a następnie dyrektor szkoły podstawowej w Giżycku. 

Stanisław Wachowiak (1890-1972), uczestnik powstania wielkopolskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy z listy Narodowego Stronnictwa Robotników. W 1922 roku wybrany ponownie posłem, po dwóch latach, po nominacji na stanowisko wojewody pomorskiego zrzekł się mandatu. W 1926 roku zdymisjonowany z urzędu. Przeniósł się wtedy do Poznania, gdzie pełnił funkcję dyrektora naczelnego Powszechnej Wystawy Krajowej oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 1931-1939 pracował jako dyrektor Związku Kopalń Górnośląskich „Robur” W 1946 roku wyemigrował z Polski do Wielkiej Brytanii a następnie do Brazylii i tam zmarł.

Tekst i foto na podst. „Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej”, praca zbiorowa pod red. prof. Jacka Majchrowskiego, Warszawa 1994.

Mała Konstytucja 1919

Tak potocznie nazwano uchwałę sejmu z 20 lutego 1919 roku.  Na jej mocy do Sejmu należała suwerenna władza ustawodawcza- uchwalał on ustawy, które ogłaszał marszałek sejmu za kontrasygnatą właściwych ministrów.

Józefowi Piłsudskiemu powierzono dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa, który był najważniejszym organem wykonawczym uchwał parlamentu. Naczelnik powoływał w porozumieniu z sejmem rząd, reprezentował Państwo na zewnątrz i stał na czele administracji cywilnej i wojskowej. Rząd ponosił odpowiedzialność przed Sejmem.
„Mała Konstytucja” była etapem na drodze do tworzenia ustawy zasadniczej. Od początku zdawano sobie bowiem sprawę, że uchwalenie konstytucji odrodzonego Państwa nie będzie zadaniem łatwym.

Uchwała obowiązywała formalnie do czasu wejścia w życie konstytucji z 1921 roku.

Prace nad kształtem konstytucji

Od samego początku działalności sejmu prace nad uchwaleniem ustawy zasadniczej napotykały wielkie przeciwności. Cały czas kształtowały się zarysy nowego państwa, trwała wojna polsko-bolszewicka a Polacy w Wielkopolsce i na Śląsku z bronią w ręku musieli upominać się o włączenie swoich ziem w granice ojczyzny.

Rozwiązanie problemów związanych z walką zbrojną z sąsiadami spowodowało przyspieszenie prac nad kształtem konstytucji. Komisja Konstytucyjna Sejmu musiała rozważyć kilka projektów ugrupowań politycznych. Ciekawa koncepcja posła Józefa Buzka przewidywała utworzenie z Polski federacji na wzór Stanów Zjednoczonych, jednak ta myśl nie znalazła szerszego poparcia

Najpoważniejsze projekty oscylowały wokół modelu państwa opartego na systemie parlamentarno- gabinetowego i szerokiej demokracji parlamentarnej. W takim układzie najwięcej do powiedzenia w państwie miał właśnie parlament. Zarówno stronnictwa lewicy jak i prawicy liczyły na posiadanie większości potrzebnej do skutecznego rządzenia. Narodowa Demokracja sprzeciwiała się też wzmocnieniu roli prezydenta, obawiając się, że stanowisko to obejmie Piłsudski. Oczywiście też, jak to bywa w tego typu przypadkach, uaktywniały się także ugrupowania polityczne o skrajnych poglądach.

Konstytucja okazała się w końcu wyrazem kompromisu najważniejszych sił politycznych. Uchwalenie jej w tym czasie w dużej mierze spowodowane było zbliżającym się plebiscytem na Górnym Śląsku. Uznano, że konstytucja obok zawartego pokoju z Rosją może mieć duży wpływ na podniesienie morale Górnoślązaków przed głosowaniem.

Uchwalenie konstytucji

„Proszę tych posłów, którzy są za ustawą konstytucyjną, tak jak została uchwalona w trzecim czytaniu, aby powstali”.

Tymi słowami wypowiedzianymi 17 marca 1921 roku przed godziną 17, marszałek Wojciech Trąmpczyński zwrócił się do zgromadzonych posłów. Następnie, bez przeliczenia głosów po „chwili dostojnej ciszy” stwierdził, że ustawę przegłosowano ogromną większością. Sala zareagowała wielkimi brawami. Konstytucja została przyjęta wbrew woli części posłów lewicowych sprzeciwiających się przede wszystkim utworzeniu drugiej izby parlamentarnej czy braku możliwości wyboru prezydenta poprzez udział w głosowaniu ogółu obywateli państwa.

Wzorem Sejmu Wielkiego, który uchwalił konstytucję w 1791 roku, zarządzono uroczysty pochód posłów ulicami miasta doi warszawskiej katedry. Prasa z entuzjazmem donosiła o tłumach ludzi, którzy wylegli na ulice i zapełnili balkony na trasie przemarszu. Szczególnie burzliwej owacji doczekali się Naczelnik Państwa i Marszałek Sejmu.

Główne założenia Konstytucji Marcowej

Polska ustawa zasadnicza wzorowała się na tradycji konstytucjonalizmu francuskiego. Charakteryzowała się przewagą władzy ustawodawczej nad wykonawczą, szerokim samorządzie (funkcjonował samorząd terytorialny, gospodarczy oraz zawodowy), a także szeroką paletą praw i wolności obywatelskich.

Ustawa podzielona była na 7 części poprzedzonych preambułą:

 1. Rzeczpospolita
 2. Władza ustawodawcza
 3. Władza wykonawcza
 4. Sądownictwo
 5. Powszechne prawa i obowiązki
 6. Postanowienia ogólne
 7. Postanowienia przejściowe

Preambuła

Została ona sformułowana w taki sposób, aby wynikała z niej ciągłość państwa polskiego.  Autor ks. Kazimierz Lutosławski napisał ją w podniosłym tonie, nawiązującym stylistycznie do Konstytucji 3 Maja. Wynikało z niej, że Polska nie jest nowym tworem politycznym, a państwem z wielowiekową tradycją wskrzeszonym po latach niewoli. Kraj został odbudowany dzięki woli przetrwania i niezłomności narodu.

Pełny tekst:

W imię Boga Wszechmogącego!
My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć - tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.

Rzeczpospolita

Pierwsze dwa artykuły konstytucji określały republikańską formę państwa. Nawiązywało to do przedrozbiorowej terminologii ustrojowej i sugerowało zasadę ciągłości państwa polskiego. Naród polski określony został jako fundament władzy decydujący o kierunkach rozwoju kraju poprzez swobodę działania i wyboru, m.in. władzy (parlamentarzystów). W odróżnieniu od konstytucji powstających w tym samym czasie w innych krajach nie przewidziano jednak instrumentu referendum.

Władza ustawodawcza

W konsekwencji wielu dyskusji i kompromisów przy tworzeniu ustawy zasadniczej zwyciężyła w końcu koncepcja popierana przez ugrupowania prawicowe i centrowe. Dominującą pozycję ustrojową przyznano organom ustawodawczym z uprzywilejowaną pozycją sejmu, który stanowił prawo. To jemu podporządkowana był rząd i senat, miał możliwość pociągania ministrów do odpowiedzialności parlamentarnej i konstytucyjnej.

 • 444 posłów i 111 senatorów wybierano na 5-letnią kadencję

 • wybory przeprowadzane według zasady pięcioprzymiotnikowej (powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne)

 • czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu miały osoby, które ukończyły 21 lat, a w wyborach do Senatu 30 lat. Bierne prawo wyborcze do Sejmu posiadały natomiast osoby powyżej 25 roku życia, a do Senatu powyżej 40 roku życia

Władza wykonawcza

Sprawowana była przez prezydenta i rząd. Organy te podporządkowane były w znacznym stopniu władzy ustawodawczej. Formalnie to prezydent kierował władzą wykonawczą, jednak faktycznie najważniejszym organem egzekutywy był rząd, który w razie sytuacji spornej z sejmem nie mógł jednak otrzymać żadnego wsparcia od prezydenta.

Prezydent

 • wybierany był na 7-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów

 • mianował premiera i na jego wniosek ministrów, obsadzał wyższe stanowiska urzędowe, sprawował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi (w razie wojny powoływał Naczelnego Wodza)

 • wszystkie akty prawne musiały być kontrasygnowane przez premiera lub właściwych ministrów

 • nie miał żadnych uprawnień ustawodawczych

 • posiadał prawo łaski

Rada Ministrów (rząd)

 • kierował polityką wewnętrzna i zewnętrzną państwa

 • pełnił funkcję centralnego organu administracyjnego

 • poszczególni ministrowie odpowiadać mogli przed Trybunałem Stanu

Władza sądownicza

Ogólnym strażnikiem kontroli stosowania prawa było sądownictwo mające zagwarantowane niezawisłość i niezależność organizacyjną.

 • wymiar sprawiedliwości realizowały sądy powszechne i specjalne

 • istniały trzy filary sądownictwa: powszechne (Sąd Najwyższy), administracyjne (Najwyższy Trybunał Administracyjny) i wojskowe

 • orzeczenia sądowe nie mogły być zmieniane przez władzę ustawodawczą i wykonawczą

Wybory najwyższych władz państwowych po uchwaleniu konstytucji

W bardzo krótkim czasie po uchwaleniu ustawy zasadniczej zaczęły uwidaczniać się jej słabe strony. W listopadzie 1922 roku odbyły się wybory parlamentarne, a rok później wybrano pierwszego prezydenta po zakończeniu wojny- Gabriela Narutowicza. Bardzo szybko zaczęto w różnoraki sposób interpretować poszczególne przepisy prawa. Krytykowano przede wszystkim słabość organów władzy wykonawczej, postulowano przyznanie prawa veta prezydentowi oraz wskazywano na potrzebę zwiększenia uprawnień senatu.

Nowy parlament 1922 rok

Wyniki wyborów z 1922 roku wskazywały na duże rozdrobnienie polityczne w parlamencie. Żadne z ugrupowań nie miało szans na samodzielne powołanie rządu. Wyłonienie stabilnych koalicji okazało się bardzo trudne. Prowadziło to do powstawania rządów pozaparlamentarnych, które nie przejawiały większej aktywności obawiając się ryzyka wotum nieufności. W latach 1922-1926 w Polsce władze sprawowało 6 premierów.

Wybór pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej

Po rezygnacji Józefa Piłsudskiego z ubiegania się o urząd prezydenta na stanowisko to kluby parlamentarne wysunęły 5 kandydatów. Po kilku turach głosowań w ostatnim z nich na najwyższy urząd w państwie wybrany został profesor Gabriel Narutowicz, rekomendowany przez PSL-Wyzwolenia, który pokonał kandydata prawicy Maurycego Zamoyskiego. Narutowicza w ostatnim etapie poparli m.in. posłowie PSL „Piast” oraz mniejszości narodowych.

Zaprzysiężony 11 grudnia 1922 roku prezydent po pięciu dniach- 16 grudnia, został zamordowany w gmachu Zachęty w Warszawie przez fanatycznego zwolennika endecji Eligiusza Niewiadomskiego. 20 grudnia na stanowisko prezydenta wybrano Stanisława Wojciechowskiego.

Wybór nowego prezydenta spotkał się z olbrzymim sprzeciwem i atakiem środowisk prawicowych, zarówno na łamach prasy i z mównicy sejmowej, a później w trakcie manifestacji ulicznych. Narutowiczowi zarzucano powiązania z Piłsudskim i popieranie jego polityki a także ateizm i przynależność do masonerii.

Polska po Konstytucji Marcowej

Słabość rządów parlamentarnych i wydarzenia związane z wyborami prezydenckimi rzucały cień na polską państwowość i poszanowanie prawa. Konstytucja w teorii była oparta na demokratycznych zasadach, które nie mogły się jednak urzeczywistnić. Społeczeństwo coraz mocniej zaczęło opowiadać się za wzmocnieniem władzy wykonawczej w celu zwiększenia efektywności państwa.

Z upływem lat coraz mocniejszy stawał się front zwolenników zmiany konstytucji. Potrzeba reformy konstytucji była coraz bardziej odczuwana chociaż szybko zorientowano się, że trzeba ją po prostu zmienić.

Przewrót majowy z 1926 roku zapowiadał nowy model ustrojowy. Przyjęta wkrótce tzw. „nowela sierpniowa” uzupełniająca Konstytucję RP wzmacniała rolę prezydenta i władzy wykonawczej. W Polsce rozpoczął się okres „sanacji moralnej”- uzdrowienia administracji i gospodarki. W 1938 roku uchwalono ostatecznie nową konstytucję, która wprowadziła nowy model rządów prezydenckich.