Oferta pracy

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W INOWROCŁAWIU

liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Inowrocław ul. G. Narutowicza 58

O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 5 Ustawy o służbie cywilnej.

Główne obowiązki:

 • Kierowanie Oddziałem Archiwum Państwowego w Inowrocławiu.
 • Gromadzenie i zabezpieczanie zasobu, przejmowanie archiwaliów oraz prowadzenie ewidencji i statystki zasobu.
 • Nadzór nad udostępnianiem archiwaliów w czytelni i nad załatwianiem wszystkich kwerend. Załatwianie kwerend własnościowych, z akt sądowych i DVL oraz we współpracy z Oddziałem II kwerend zagranicznych.
 • Wydawanie z upoważnienia dyrektora Archiwum zaświadczeń, odpisów i wypisów ze zgromadzonych w Oddziale materiałów archiwalnych.
 • Wykonywanie we współpracy z Oddziałem Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym całokształtu prac związanych z archiwami zakładowymi opisanych w Regulaminie organizacyjnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.
 • Prowadzenie oraz nadzorowanie działalności popularyzatorskiej dotyczącej zasobu Oddziału w Inowrocławiu. Organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych, przyjmowanie wycieczek.
 • Całość spraw administracyjno – gospodarczych (utrzymanie w należytym stanie budynków i pomieszczeń, nadzór nad utrzymaniem porządku, we współpracy z kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego dokonywanie przeglądów technicznych oraz nadzorowanie spraw bhp i ppoż.
 • W uzgodnieniu z dyrektorem sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.

Wykształcenie: WYŻSZE

Wymagania konieczne:

 • Staż pracy w obszarze archiwistyka na stanowisku o podobnym zakresie zadań 2 lata.
 • Bierna znajomość języka niemieckiego – neografia – znajomość umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu ( tym czytanie rękopisów).
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym zajmowanego stanowiska a w szczególności przepisów Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisów metodycznych NDAP, KPA i Ustawy o służbie cywilnej.

Wymagania pożądane:

 • Studia podyplomowe w zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją
 • Przeszkolenie w zakresie systemów informatycznych obowiązujących w archiwach państwowych (Zosia i NIKA).
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przeszkolenie z zakresu szczególnych rodzajów dokumentacji: technicznej, geodezyjno – kartograficznej.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa (klauzula POUFNE).
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

Klauzula informacyjna dla kandydata / kandydatki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 52 33955414 lub adresem email – iod@bydgoszcz.ap.govpl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu złożenia aplikacji

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozosta-łym zakresie jest dobrowolne

Informacja o warunkach pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem

– praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt

– kontakt z kurzem

– praca z klientem

Otoczenie organizacyjno – techniczne miejsca pracy

praca z materiałami archiwalnymi

– możliwy kontakt z czynnikiem alergennym

– okresowo praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

– budynek Oddziału Archiwum przy ul. G. Narutowicza 58 nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy składać lub przekazać do:

29.06.2020 r.

pod adresem:

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 65

z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

– o terminie otrzymania oferty decyduje data stempla pocztowego

– oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

– kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

– dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone

– oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 33-95-403, 33-95-401.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.