Oferta pracy

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

MŁODSZY DOKUMENTALISTA

do spraw zabezpieczania zasobu

w Oddziale I Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
– praca z aktami, możliwość wystąpienia kontaktu z aktami skażonymi mikrobiologicznie, podczas wykonywania niektórych prac konserwatorskich pracownik ma kontakt z materiałami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia,
– praca w siedzibie urzędu Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65.
Otoczenie organizacyjno – techniczne miejsca pracy
– praca w pracowni reprograficznej przy urządzeniach kopiujących i monitorach ekranowych powyżej 4 godzin dziennie,
– budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie prac z zakresu konserwacji właściwej pod nadzorem konserwatora.
 • Wykonywanie prac introligatorskich.
 • Realizowanie skanowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych.
 • Prowadzenie profilaktycznych zabiegów konserwatorskich pod nadzorem konserwatora.
 • Przygotowywanie akt do digitalizacji.
 • Pomoc w przygotowywaniu wystaw i ekspozycji, zabezpieczanie konserwatorskie i introligatorskie eksponatów, aranżacja.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania prac konserwatorskich i introligatorskich.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Terminy i miejsca składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
  85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65
  z dopiskiem “oferta pracy”

Dane osobowe klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 52 33955414 lub adresem email – iod@bydgoszcz.ap.govpl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu złożenia aplikacji

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 33-95-403, 33-95-401.