“Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

Projekt realizowany wspólnie przez Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Nr projektu – RPKP.04.02.00-04-007/13

12 grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archiwum Państwowym w Toruniu w sprawie realizacji projektu o nazwie “Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie Rozwój usług i aplikacji dla ludności, jest digitalizacja akt metrykalnych znajdujących się w zasobie archiwów państwowych w Toruniu i w Bydgoszczy oraz udostępnienie ich w internecie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich każdemu zainteresowanemu genealogią i poszukiwaniami swoich korzeni.

Na podstawie statystyk archiwów państwowych, uwzględniających obszary badawcze i zainteresowania osób korzystających z zasobu archiwalnego, należy stwierdzić, że liczba zainteresowanych badaniami genealogicznymi systematycznie rośnie. Realizacja projektu znacząco ułatwi zaś dostęp do dokumentów stanowiących podstawę do badań nad historią rodzin.

Całkowite koszty realizacji projektu to 7000000 zł. Aby zapewnić sprawny dostęp do cyfrowych kopii akt, planowany jest zakup masowej pamięci chmurowej oraz dzierżawa łączy światłowodowych, które zapewnią możliwość szybkiego i łatwego przeglądania dokumentów. Do końca czerwca 2015 r. planuje się wykonanie około 1, 8 mln   skanów, co stanowi ok. 1/3 akt metrykalnych zgromadzonych w obu archiwach państwowych. W celu przyspieszenia procesu digitalizacji zaplanowano także zakup dwóch skanerów dla pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Partnerem projektu jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Wśród akt metrykalnych, które zostaną zdigitalizowane i umieszczone w Internecie znajdują się między innymi akty urodzenia takich znanych osób, jak:

  1. Apolonia Chałupiec (Pola Negri), aktorka o światowej sławie,
  2. Samuel Linde, twórca Słownika Języka Polskiego,
  3. Marian Rejewski, polski matematyk i kryptolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy.