Komunikat

Wznowienie działalności czytelni

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy informuje, że od 03.06.2020 r. zostanie wznowione, w ograniczonym zakresie, udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach w Bydgoszczy.
Zgłoszenia użytkowników chcących korzystać z materiałów w czytelniach przyjmowane są już od dnia 01.06.2020 r. Przed wizytą w Archiwum każdy użytkownik otrzyma potwierdzenie umówionego terminu lub ewentualnie, propozycję skorzystania z naszego zasobu w innym czasie. Czytelnia w Oddziale w Inowrocławiu, z uwagi na ograniczenia lokalowe, nadal będzie nieczynna. W związku z zagrożeniem epidemicznym ogranicza się do odwołania postanowienia regulaminu czytelni przez przejściowe wprowadzenie poniższych zasad ich funkcjonowania.

Zasady funkcjonowania czytelni w okresie zagrożenia epidemicznego

Poniższe zasady korzystania z czytelni Archiwum Państwowego w Bydgoszczy obowiązują do czasu odwołania stanu epidemicznego i w zależności od sytuacji w tym zakresie, mogą być modyfikowane.

1. W czytelni mogą korzystać z akt jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.

2. Wizyty w czytelni przy ul. Dworcowej 65 są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1100 oraz 1200 – 1500; a w czytelni przy ul. Wiślanej 27 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 800– 1100.

3. Termin możliwej wizyty należy uzgadniać każdorazowo z obsługą czytelni, która prowadzi rejestr odwiedzin. Uzgodnienie terminu może być telefoniczne, e-mailowe lub osobiste w czasie pobytu na miejscu (czytelnia@bydgoszcz.ap.gov.pl, Dworcowa 65: tel. 52 33 95 408; 52 33 95 422; ul. Wiślana. 27: tel. 52 33 95 150, e-mail: czytelnia.wislana@bydgoszcz.ap.gov.pl).

4. Jednemu użytkownikowi przysługują dziennie 3 godziny pracy w czytelni. Wydłużenie sesji jest możliwe, gdy nie ma chętnych na kolejną sesję.

5. Po zgłoszeniu przybycia do Archiwum, do drzwi wejściowych po użytkownika zgłasza się pracownik czytelni.

6. Użytkownicy zgłaszający się do czytelni są zobowiązani do wypełnienia załączonego kwestionariusza oraz do poddania się pomiarowi temperatury ciała. (dopuszczalna 37,2 0C).

7. Użytkownicy czytelni zgłaszają się w maseczkach zasłaniających usta i nos. Po wejściu na teren Archiwum odkładają kurtki i płaszcze oraz torby do szafek w szatni przy klatce schodowej oraz dezynfekują ręce i zakładają rękawiczki bawełniane, które po zakończeniu pracy odkłada się do specjalnego pojemnika.

8. Pobyt na terenie Archiwum jest możliwy jedynie we własnych maseczkach zasłaniających usta i nos. Archiwum nie zaopatruje użytkowników w maseczki.

9. W trakcie pobytu na terenie Archiwum użytkownicy poruszają się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi do czytelni i wydzielonych pomieszczeń sanitarno-higienicznych.

10. Użytkownicy korzystają z odrębnych pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

11. Użytkownicy w czytelniach korzystają przede wszystkim z ewidencji cyfrowej. Inwentarze udostępniane są tylko wyjątkowo przez obsługę czytelni. Udostępnione inwentarze tradycyjne podlegają 5-dniowej kwarantannie, podobnie jak materiały archiwalne i biblioteczne.

12. Zamówienia na materiały archiwalne lub kopie należy złożyć za pomocą e-mail (czytelnia@bydgoszcz.ap.gov.pl) lub w Archiwum za pomocą systemu intranetowego. Zamówienia złożone w czytelni do godziny 915 są realizowane do godz. 1000, a złożone do 1315 – do 1400.

Nowi użytkownicy powinni przesłać także wypełniony formularz zgłoszenia użytkownika, który jest dostępny na stronie: www.bydgoszcz ap.gov.pl, w zakładce zasady udostępniania.

13. Jednorazowo można zamówić 8 jednostek archiwalnych (teczek, poszytów). Zamówione materiały archiwalne są wydawane pojedynczo – użytkownik korzysta jednocześnie tylko z jednej teczki, poszytu.

14. Pracownik obsługujący czytelnię przebywa na jej terenie, używając rękawiczek bawełnianych oraz przyłbicy i maseczki zasłaniającej usta i nos.

15. Pracownicy Archiwum i użytkownicy czytelni zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy (2 metry).

16. Użytkownicy czytelni od obsługi są rozdzieleni przegrodą z płyt pleksi.

17. Materiały archiwalne, które zostały wykorzystane są odkładane do specjalnych pojemników na zwroty, a następnie przenoszone na okres 5 dni do pomieszczenia kwarantanny.

18. Po opuszczeniu stanowiska przez użytkowników, pracownik administracyjny dezynfekuje blat, klawiaturę, myszkę i ekran komputera w czytelni oraz szafkę w szatni. W przerwach pomieszczenia powinny być wietrzone.

19. Pozostałe zasady korzystania z czytelni pozostają bez zmian.

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz personelu Archiwum, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytania.

1. Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?

TAK / NIE

2. Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?

TAK / NIE

3. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?

TAK / NIE

4. Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?

TAK / NIE

5. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ?

TAK /NIE

Personel Archiwum wykona pomiar temperatury- ……………… ˚C
(uzupełnia pracownik Archiwum)

………………………………………….

data – czytelny podpis

————————————————

[1] Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65; 85-009 Bydgoszcz, (kontakt tel. 523395414 lub email iod@bydgoszcz.ap.gov.pl). Dane używane będą do kontaktu z wnioskodawcą, a przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Archiwum wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 – tekst jednolity). Gromadzenie tych danych jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. g, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a przechowywane będą przez okres określony w przepisach kancelaryjnych. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.