Komunikat

Wznowienie działalności czytelni

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy informuje, że od 27.05.2020 r. zostanie wznowione w ograniczonym zakresie udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni przy ul. Wiślanej 27 w Bydgoszczy, natomiast czytelnia przy ul. Dworcowej 65 pozostaje nadal nieczynna. O zmianach powiadomimy Państwa poprzez naszą stronę internetową.  Z uwagi na niewielką powierzchnię nie przewidujemy, do czasu zniesienia stanu epidemiologicznego, otworzenia czytelni w Inowrocławiu. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, ogranicza się do odwołania postanowienia regulaminu czytelni przez czasowe wprowadzenie poniższych zasad ich funkcjonowania.

Zasady funkcjonowania czytelni przy ul. Wiślanej 27 w Bydgoszczy
w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Poniższe zasady korzystania w czytelniach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy obowiązują do czasu odwołania stanu epidemiologicznego i w zależności od sytuacji w tym zakresie, mogą być modyfikowane.

 1. W czytelni mogą korzystać z akt jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
 2. Wizyty w czytelni przy ul. Wiślanej 27 będą możliwe w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 800– 1100.
 3. Termin możliwej wizyty należy uzgadniać każdorazowo z obsługą czytelni, która prowadzi rejestr odwiedzin. Uzgodnienie terminu może być telefoniczne, e-mailowe lub osobiste, w czasie pobytu na miejscu. (czytelnia.wislana@bydgoszcz.ap.gov.pl, Wiślana 27: tel. 52 33 95 150).
 4. Po zgłoszeniu przybycia do Archiwum, do drzwi wejściowych po użytkownika zgłasza się pracownik czytelni.
 5. Użytkownicy zgłaszający się do czytelni są zobowiązani do wypełnienia załączonego kwestionariusza* oraz do poddania się pomiarowi temperatury ciała. (dopuszczalna 37,2 0C).
 6. Użytkownicy czytelni zgłaszają się w maseczkach zasłaniających usta i nos. Po wejściu na teren Archiwum odkładają kurtki i płaszcze oraz torby do szafek w szatni oraz dezynfekują ręce i zakładają rękawiczki bawełniane, które po zakończeniu pracy odkłada się do specjalnego pojemnika.
 7. Pobyt na terenie Archiwum jest możliwy jedynie we własnych maseczkach zasłaniających usta i nos. Archiwum nie zaopatruje użytkowników w maseczki.
 8. W trakcie pobytu na terenie Archiwum użytkownicy poruszają się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi do czytelni i wydzielonych pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
 9. Użytkownicy korzystają z odrębnych pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
 10. Użytkownicy w czytelni korzystają przede wszystkim z ewidencji cyfrowej. Inwentarze udostępniane są tylko wyjątkowo przez obsługę czytelni. Udostępnione inwentarze tradycyjne podlegają 5-dniowej kwarantannie, podobnie jak materiały archiwalne i biblioteczne.
 11. Zamówienia na materiały archiwalne lub kopie należy złożyć za pomocą poczty e-mail (czytelnia.wislana@bydgoszcz.ap.gov.pl). Nowi użytkownicy powinni przesłać także wypełniony formularz zgłoszenia użytkownika, który jest dostępny na stronie:
  www.bydgoszcz ap.gov.pl, w zakładce zasady udostępniania.
 12. Jednorazowo można zamówić 8 jednostek archiwalnych (teczek, poszytów). Zamówione materiały archiwalne są wydawane pojedynczo – użytkownik korzysta jednocześnie tylko z jednej teczki, poszytu.
 13. Pracownik obsługujący czytelnię przebywa na jej terenie, używając rękawiczek bawełnianych oraz przyłbicy i maseczki zasłaniającej usta i nos.
 14. Pracownicy Archiwum i użytkownicy czytelni są zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy (2 metry).
 15. Użytkownicy czytelni od obsługi są rozdzieleni przegrodą z płyt pleksi.
 16. Po opuszczeniu stanowiska przez użytkowników, pracownik administracyjny dezynfekuje blat, klawiaturę, myszkę i ekran komputera w czytelni oraz szafkę w szatni. W przerwach
  pomieszczenia powinny być wietrzone.
 17. Pozostałe zasady korzystania z czytelni pozostają bez zmian.


*Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa,
oraz personelu Archiwum odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?

TAK / NIE

2. Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?

TAK / NIE

3. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?

TAK / NIE

4. Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?

TAK / NIE

5. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ?

TAK /NIE

Personel Archiwum wykona pomiar temperatury –

………………….°C (uzupełnia pracownik Archiwum)

………………………………………….

data – czytelny podpis

————————————————

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65; 85-009 Bydgoszcz, (kontakt tel. 523395414 lub email iod@bydgoszcz.ap.gov.pl). Dane używane będą do kontaktu z wnioskodawcą, a przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Archiwum wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 – tekst jednolity). Gromadzenie tych danych jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. g, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a przechowywane będą przez okres określony w przepisach kancelaryjnych. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.