Akcja społeczna Archiwów Państwowych

Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2).

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy.

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

Więcej “Akcja społeczna Archiwów Państwowych”

Archiwum Pandemii A. D. 2020

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy wraz z pozostałymi archiwami państwowymi w Polsce, włącza się do akcji pod nazwą Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2), zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Motywem przewodnim tego działania jest zgromadzenie i zabezpieczenie w zasobie Archiwum prywatnych zbiorów dokumentów w różnorodny sposób związanych z tak nadzwyczajnym wydarzeniem w historii, jak przebieg pandemii w Polsce. Ostatecznym zamiarem jest stworzenie ogólnopolskiej kolekcji specjalnej. Realizacja przedsięwzięcia zakłada szeroką i aktywną współpracę społeczności lokalnych, zarówno w wymiarze indywidualnym (osobistym), jak i w organizacyjnym (stowarzyszenia, grupy wsparcia, działania pomocowe, itp.) Akcja polega na przekazywaniu zachowanej dokumentacji do zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Przejmowanie dokumentacji będzie odbywać się zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną.

Materiały elektroniczne prosimy przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: archiwumpandemii@bydgoszcz.ap.gov.pl

Przejmowanie dokumentacji w formie tradycyjnej będzie odbywać się bezpośrednio w Archiwum. Przekazane materiały zostaną złożone w specjalnie przygotowanym pojemniku z oznaczeniem Archiwum Pandemii A. D. 2020”. W pojemniku będą umieszczane materiały dostarczone osobiście jak i drogą korespondencyjną. W przypadku kontaktu osobistego w przekazaniu będzie uczestniczył wyznaczony pracownik (archiwista), który potwierdzi złożenie wymaganych oświadczeń i zgód w formie umowy darowizny. Na życzenie darczyńcy Archiwum wykona kopie cyfrowe lub kopie tradycyjne (wydruki) przekazanej dokumentacji.

Zebrane w ten sposób materiały złożą się na kolekcje specjalną Archiwum Pandemii A.D.2020 w zasobie AP w  Bydgoszczy. Sądzimy, że wśród ofiarowanych materiałów znajdą się interesujące opinie, zapiski, relacje, fotografie itp., dotyczące samej pandemii oraz konkretnych wydarzeń, w których być może darczyńcy mieli okazję uczestniczyć osobiście. Zgromadzona dokumentacja, nieco inna w charakterze, zapewne uzupełni oficjalne źródła urzędowe.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przewiduje również organizację konkursu na zapiski rodzinne archiwistów w czasach pandemii. Celem konkursu będzie utrwalenie tych wydarzeń w wymiarze prywatnym i rodzinnym.

Więcej informacji o akcji Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2) pod adresem:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5166-archiwum-pandemii-a-d-2020

Działanie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w okresie kwarantanny

Szanowni Państwo,

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o ograniczeniu działalności archiwów państwowych i zamknięciu czytelni do odwołania informujemy, że:

do odwołania Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Oddział w Inowrocławiu nie przyjmują interesantów zewnętrznych. Sekcja Archiwum w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 27 jest nieczynna.

Prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu oraz o kierowanie spraw na adres: 
kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl  lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy urzędu, od 8.05 do 14.50 , w siedzibie przy ul. Dworcowej 65 w Bydgoszczy, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.

Ponadto przypominamy, że od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie czytelnie Archiwum są zamknięte aż do odwołania. 

Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Bydgoszczy oraz Oddziału w Inowrocławiu materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach:

 www.genealogiawarchiwach.pl i www.szukajwarchiwach.gov.pl

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie. 

Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Szanowni Państwo w związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informujemy, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5152-post%C4%99powanie-z-
dokumentacj%C4%85-w-zwi%C4%85zku-z-wykonywaniem-pracy-zdalnej

zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

Zawieszenie działalności czytelni Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy informuje, że na mocy decyzji  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o ograniczeniu działalności podległych mu archiwów  państwowych od 12 marca 2020 r. do odwołania ulega zawieszeniu działalność naszych czytelni .

Ponadto, w trosce o zdrowie Użytkowników i Pracowników Archiwum, bardzo prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum akt metrykalnych i urzędów stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach: www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.genealogiawarchiwach.pl

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów / kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. popularyzacji zasobu i nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym

w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

liczba lub wymiar etatów: 1/4

Miejsce wykonywania pracy: Inowrocław ul. G. Narutowicza 58

O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 5 Ustawy o służbie cywilnej.

Więcej “Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów / kandydatki na stanowisko: Specjalista ds. popularyzacji zasobu i nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym”

Konferencja Naukowa

Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920

Bydgoszcz, 20-21 stycznia 2020 r.

Konferencja Naukowa „Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920” przygotowana jest w związku z przypadającą w 2020 roku 100. rocznicą powrotu Bydgoszczy do Macierzy po 148 latach zaboru pruskiego.      
Organizatorzy konferencji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Miasto Bydgoszcz planują podjęcie problematyki oscylującej wokół dziejów Bydgoszcz i regionu od przełomu XIX i XX w. do 1920 roku.

Obrady będą odbywać się w ramach sześciu zagadnień:

1. Bydgoszcz i region pod zaborami           
Dzieje miasta i jego mieszkańców w latach zaboru pruskiego, rozwój przestrzenny, demograficzny
i gospodarczy miasta, kultura, oświata, życie codzienne. Bydgoszcz wielokulturowa: Niemcy, Polacy, Żydzi jako sąsiedzi, ich parafie i świątynie. Bydgoszcz jako stolica regencji, życie polityczne, prezydenci regencji
i burmistrzowie, wybory do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy. Wybitni bydgoszczanie: Niemcy, Polacy, Żydzi.

2. Bydgoszcz i region w czasie I wojny światowej

Zmiany, jakie dokonały się w obliczu miasta i regionu w czasie Wielkiej Wojny, we wszystkich dziedzinach życia, także po względem społecznym i obyczajowym. Dzieje wojenne garnizonu bydgoskiego, lazarety
i szpitale wojskowe, obozy jenieckie dla jeńców rosyjskich. Polacy w armii niemieckiej. Przemysł, handel
i rzemiosło w warunkach wojennych. Życie codzienne bydgoszczan w sytuacji ekonomicznego kryzysu wojennego, przemiany obyczajowe i mentalnościowe, rola i pozycja społeczna kobiet. 

3. Bydgoszcz i region w dobie powstania wielkopolskiego 1918/1919

Polskie organizacje w Bydgoszczy w przededniu kapitulacji Niemiec, przygotowania do odzyskania niepodległości, tworzenie struktur przyszłego państwa polskiego. Bydgoszcz w momencie zakończenia wojny; zima 1918/1919
i „rewolucja listopadowa” w mieście. Sytuacja polityczna, działania władz miejskich i regencyjnych. Garnizon bydgoski po powrocie jednostek frontowych, organizacja i działalność Grenzschutzu. Powstanie Wielkopolskie
w regionie, bydgoszczanie uczestnicy walk powstańczych, konspiratorzy i działacze społeczni.

4. Bydgoszcz w oczekiwaniu na Niepodległość 1919 r.

Sytuacja w Bydgoszczy od podpisania rozejmu w Trewirze do powrotu Bydgoszczy w granice suwerennej Polski. Relacje polsko-niemieckie, przygotowania do przejęcia miasta przez władze polskie. Ewakuacja niemieckich urzędów i instytucji, dziedzictwa materialnego, w tym pomników czy zbiorów niemieckich towarzystw, m. in. Towarzystwa Historycznego dla Obwodu Nadnoteckiego, ewakuacja niemieckich jednostek wojskowych z garnizonu bydgoskiego, budowa polskiej administracji.

5. Powrót Bydgoszczy do Macierzy 1920 r.    

Wydarzenia stycznia 1920 roku, przejęcie Bydgoszczy przez władze polskie; kontrowersje związane z datą dzienną wydarzenia. Przejęcie garnizonu przez wojsko polskie, jego organizacja i historia jednostek w nim stacjonujących. Emigracja ludności niemieckiej i żydowskiej, imigracja i zmiany w strukturze ludnościowej mieszkańców, dzieje mniejszości rosyjskiej, emigrantów z Rosji Sowieckiej. Organizacja władz miejskich, życie polityczne w pierwszym roku niepodległości – partie i ugrupowania polskie i niemieckie. Polonizacja szkolnictwa i stosunków wyznaniowych, organizacja polskiego życia kulturalnego, teatr, prasa, życie codzienne.

6. Bydgoszcz i region (1914-1920 ) – pamięć i tożsamość

Upamiętnianie bydgoskich i regionalnych wydarzeń z epoki, polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe, mogiły poległych żołnierzy z czasów I wojny światowej i powstania wielkopolskiego, pomniki i tablice pamiątkowe, inne miejsca pamięci w mieście i w regionie. Relacje, pamiętniki i wspomnienia świadków, artykuły ówczesnej prasy.

Problematyka prezentowana na konferencji ma charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w obradach zapraszamy zarówno historyków, jak i historyków sztuki i architektury, wychowania, socjologów,
kulturoznawców, literaturoznawców. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny konferencji zapraszamy wszystkich miłośników historii, zajmujących się historią swojego miasta rodzinnego bądź badaniami genealogicznymi bydgoszczan do udziału w konferencji.


Rada Programowa Konferencji:

prof. dr hab. Albert S. Kotowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (przewodniczący)

prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Biegański – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. nadzw. dr hab. Janusz Kutta – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

dr hab. Łukasz M. Nadolski – Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

dr hab. Marek Romaniuk – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

prof. nadzw. dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Muzeum Okręgowe  im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Zyglewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Bydgoszczy


Sekretarze konferencji:                                                                   

dr Sławomir Łaniecki – Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW

mgr Anna Nadolska – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o kontakt z sekretarzem Anną Nadolską, kustoszem, kierownikiem Działu Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
e-mail: konferencjabydgoszcz1920@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. 52 58 59 995 (lub 52 58 59 983).

Więcej informacji na stronach internetowych: www.ukw.edu.pl i www.muzeum.bydgoszcz.pl


Patronat honorowy Prezydenta Bydgoszczy
Bydgoszcz jest wolna 1920

Organizatorzy:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW

Partnerzy:

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Bydgoszczy

Senator RP Andrzej Kobiak

Program konferencji

Wydarzenie organizowane w ramach wernisażu wystawy: “Ku Wolności. Bydgoszcz 1914-1920”.

100 – lecie odzyskania niepodległości. Okolicznościowa publikacja

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy wpisało się w obchody jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości i powrotu Bydgoszczy do Rzeczpospolitej Polskiej. Najwłaściwszą formą było wydanie okolicznościowego albumu, który stał się również okazją do zaprezentowania bydgoszczanom wybranych archiwaliów dotyczących najnowszych dziejów miasta.     

Uprzejmie informujemy, że album ”Polska Bydgoszcz … w dokumencie archiwalnym 1918 – 1920” jest dostępny tyko w Archiwum. Po dokonaniu zapłaty może zostać odebrany osobiście w siedzibie przy ul. Dworcowej 65 lub wysłany pocztą na wskazany adres. Wpłatę za album ”Polska Bydgoszcz … w dokumencie archiwalnym 1918 – 1920” w kwocie 55,30 zł. należy dokonać na konto:
NBP 59 1010 1078 0007 1022 3100 0000,
natomiast wpłatę pokrywającą koszty przesyłki w kwocie: 18 zł.
NBP 12 1010 1078 0007 1022 3000 0000.

Prosimy o potwierdzenie dokonania wpłat na adres administracja@bydgoszcz.ap.gov.pl abyśmy mogli przesłać książkę.